SSF Bat2 Detector

גלאי הטרדני מתקדם. בנוסף לפונקציית הערבול ההטרודני הסטנדרטית, הוא כולל גם מנגנון FD לסריקת מנעד התדירויות ומעבר מהיר להאזנה בתדירויות שהוגדרו מראש. כלומר, הוא נועד לאפשר האזנה לתדירויות שיא בשדה, תוך צמצום הסיכוי להחמצת מינים הפעילים במקביל.

מדריך מפורט (אנגלית) זמין להורדה.

 

 

הזמנת גלאי עטלפים

 

 

 

Section: 
Section4