תצפיות 02/10/2019

טרם נסקור את התצפיות האחרונות אשר התקבלו במערכת ונוספו (לאחר סקירה ואישור) למסדי הנתונים, נזכיר את אפשרויות הדיווח:
וואטסאפ: ניתן לדווח גם במסגרת קבוצה, וגם באופן פרטי - אפשרות המתאימה למידע שאינו מיועד לחשיפה, או למקרה שאין צורך בתגובות חברים.
יישומון ('אפליקציה' בשפת הרחוב).
טופס דיווח באתר העמותה.

תצפיות מן השדה
יישומון (אפליקציה) לשליחת דיווחי תצפיות ©מן השדה  من الطبيعة


כל המידע המתקבל במערכת, מכל ערוצי התקשורת, עובר תהליכי בקרה וסיווג דומים. המידע של כל צופה מוצג על גבי מפת תצפיות אישית, וכן זמין לייצוא כגיליון נתונים.  עדכונים אחרונים במערכת:

קיפוד חולות Hemiechinus auritus
עטלפון לבן שוליים Pipistrellus kuhlii
דלק  Martes foina
תן זהוב  (Canis aureus)
ארנבת מצויה Lepus capensis
זיקית מובהקת Chamaeleo chamaeleon
מניפנית מצויה Ptyodactylus guttatus
צבוע מפוספס  Hyaena hyaena
פרסף גדול  Rhinolophus ferrumequinum
שממית חרמון Cyrtopodion amictopholis
שועל צוקים  (Vulpes cana)
אילנית מצויה  Hyla savignyi
צפע חרמון  (Montivipera bornmuelleri)
צפעון שחור Atractaspis engaddensis
שועל צוקים  Vulpes cana
דלק Martes foina
צפע מצוי Daboia palaestinae
חומט גמדי  (Ablepharus rueppellii)
כרכן חלק (Zamenis hohenackeri
נחושית עינונית Chalcides ocellatus
קיפוד מצוי  (Erinaceus concolor)
כח אפורVaranus griseus 

 


גירית מצויה (Meles meles). חיפה, 10/2019   © ענת פלד רוזן 

Section: 
Section1