?Is That a Bat

במהלך השנים האחרונות בילינו אינספור שעות בהאזנה לקולות עטלפים: אלפי תצפיות בשדה, הקלטות, ניתוח תוצאות ועוד. אחד השלבים הראשונים בבחינת הקלטות אשר בוצעו באופן פסיבי, כלומר: על ידי גלאי שהוצב בעמדת ניטור ללא השגחה, הוא להבחין בין קולות עטלפים לבין קולותיהם של בעלי חיים אחרים. לשמחתנו, ניתן כיום לכוון גלאים ואמצעי תיעוד כך שמראש לא יוקלט בעל חיים שאינו עטלף. כלומר, אנחנו במכוון נמנעים מניסיון להגדיר מינים מקבוצות אחרות, למרות שיש ברשותנו הקלטות ויש אפשרות לאסוף את המידע. אין ספק שלא היה ניתן לזהות במהירות, או באופן אוטומטי, גם את קולותיהם של החרקים והמכרסמים המוקלטים, הרי שהיינו משתמשים במידע זה.

מדריך חדש מאפשר לרכוש את המיומנויות הדרושות לזיהוי מינים שאינם עטלפים, על פי הקלטות הנערכות באמצעות גלאי אולטראסוני. היכולת לזהות מינים נוספים באמצעות ההקלטות שאנו עורכים, תרחיב מאוד את מגוון המינים הנכללים במסגרת הניטור. בתמונה המצורפת ניתן לראות ספקטוגרמה המציגה קריאות של עטלפון אירופי (Pipistrellus pipistrellus), ובחלקה התחתון: קריאות מצוקה של חולדת חוף (Rattus norvegicus). 

הספר זמין בחנויות:
amazon: is that a bat?  Pelagic Publishing
NHBS: Is That a Bat ? by Neil Middleton
 


מידע נוסף > אקולוקציה

Section: 
Section1