Bats: A World of Science and Mystery

ספר עטלפים חדש (ינואר 2015)!:
Bats: A World of Science and Mystery

Bats: A World of Science and Mystery
Bats: A World of Science and Mystery

על פי הפרסומים ברשת נראה כי מדובר בספר מבוא כללי לעולם העטלפים, מעודכן: בכריכה האחורית מצוין שידועים בעולם 1300 מיני עטלפים, בעוד שבספרות הפופלרית המספרים נעים לרוב בין 1000-1200.