Flight Identification of European Passerines

זיהוי צפ"שים בתעופה? 
ציפורי שיר אשר חומקות במעוף מהיר ולפעמים מבלי להשמיע קריאה, נותרות לעתים קרובות ללא זיהוי וודאי. בעוד שצפר סביר לא יעלה על דעתו להותיר חופמאי שחלף מולו במעוף ללא זיהוי מוחלט, הרי שלגבי המינים הקטנים זיהוי לרמת הסוג מתקבל כלגיטימי, לפחות עד שייחשפו סימני הזיהוי המקובלים. כשבכל זאת מזוהה ציפור שיר במעופה, הרי שלפעמים זה נעשה באמצעות סימנים הגלויים לעין גם שהציפור נייחת.

לא עוד! צפ"שים בתעופה: עולם תוכן צפרי חדש נגלה לעינינו

 


(אמזון) Flight Identification of European Passerines and Select Landbirds

חובבי הצפרות גילו במהלך השנים גישות חדשות ללימוד התחום. התצפית בשדה אינה מסתכמת בזיהוי המינים בשטח אלא עוסקת גם בביואקוסטיקה, זיהוי והגדרת סימני שדה ועוד. בין היתר, הדבר מתאפשר הודות לשימוש באמצעים חדשים, לרבות אמצעי הקלטה וצילום דיגיטלים. ספר חדש מאת  Michał Skakuj ו-Tomasz Cofta מסייע להשתמש בהם לצורך זיהוי ציפורי שיר בתעופה. לזהות ציפור קטנת מימדים, הנראית במעוף בלבד ונעלמת מיד בסבך? זה ייתכן, זה אפשרי: כל עוד אנחנו כאן, לומדים.

המדריך המוקדש כולו לזיהוי ציפורי שיר ומינים קרקעיים נוספים המצויים באירופה, הנצפים בתעופה. בספר 2400 תצלומים ו-850 איורים צבעוניים, אשר הופקו בשיטות חדשות.
פרטים נוספים בדפי הספר באמזון ו- NHBS 

Flight Identification of European Passerines and Select Landbirds
(אמזון) Flight Identification of European Passerines and Select Landbirds

Section: 
Section13